Fløng Skole, den 14

Fløng Skole, den 14. august 2000

 

 

Orientering vedrørende indeklimaet i Fløng Skoles afdeling B.

Der er i løbet af sommerferien blevet gennemført en “stikprøveundersøgelse” for forekomst af skimmelsvamp af det rådgivende ingeniørfirma Østergaard Miljø. Undersøgelsen er foretaget i afdeling B samt på kontorgangen.

Undersøgelsen er igangsat på baggrund af mistanke om indeklimaproblemer i afd. B. Mistanken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne, en enkelt lærers allergiske reaktioner og senest fulgt op af en skriftlig henvendelse fra forældrene til børn i 3.b

Den foreløbige undersøgelse giver grundlag for mistanke om problemer med indeklimaet i

afdeling B.

På grund af en række usikkerhedsfaktorer, der bl.a. skal ses i lyset af den første undersøgelses begrænsede omfang, er det nødvendigt med en mere tilbundsgående undersøgelse for at danne sig et mere præcist overblik.

Undersøgelsen vil foregå frem til ca. 1. oktober, og på baggrund af undersøgelsens resultat vil der inden efterårsferien blive lagt en handlingsplan for, hvad der videre skal ske. Når handlingsplanen foreligger, vil alle involverede blive orienteret.

I den mellemliggende periode er det fra skolens side besluttet at foretage følgende:

1. Der foretages udluftning af klasseværelserne i hvert frikvarter.

2. Der foretages øget rengøring af alle vandrette flader.

3. Klasseværelse nr. 76 anvendes indtil videre ikke.

Disse tiltag er iværksat ved skoleårets start.

Jeg er opmærksom på, at denne skrivelse ikke indeholder endelige konklusioner, men håber, at der er forståelse for nødvendigheden af først at gennemføre yderligere undersøgelser, inden mere vidtgående beslutninger træffes.

Så snart disse oplysninger foreligger vil undertegnede i samarbejde med Ejendomsafdelingen og Skoleafdelingen vende tilbage til sagen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Erik Engmann

skoleleder