Afskrift af brev modtaget på skolen den 24

Afskrift af brev modtaget på skolen den 24. og uddelt til alle forældre på Fløng Skole den 27. nov. fra

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN

KØBENHAVNS AMT

Herlufsholmvej 37,2 2720 Vanløse

Telefon 38 71 26 22, Telefax 38 71 41 13

E-post: [email protected]

Hjemmeside: www.eli.dk/kbh

 

Journal NR. 723-20-00

Ksw/lb

21. november 2000

 

Til

Børne- og ungelæge Birgitte Dag Ranløv

Høje-Taastrup Kommune

Bygaden 2

Postboks 14

2630 Tåstrup

 

 

Vedr. indeklimaproblemer

 

Børne- og ungelæge Birgitte Dag Randløv, Høje-Taastrup Kommune, har foranlediget fremsen-

delse af mikrobielle undersøgelser af Fløng Skole af hhv. juili 2000 og oktober 2000, udført af

Østergaard Miljø Aps og har anmodet Embedslægeinstitutionen om en udtalelse.

 

Embedslægeinstitutionen har endvidere modtaget rapport af 26. juni 2000 om indeklima på Fløng Skole udført af Vestegnens BST-center samt brev af 13. november fra børne- og ungelægen

Til forældre med børn på Fløng Skole.

 

Af de bygningstekniske rapporter fremgår, at Skolen består af en ældre bygningsdel, hvoraf en del for nylig er blevet renoveret efter brand og efterfølgende vandskade, samt en nyere bygningsdel med fladt tag. I den nyrenoverede del af Skolen er der konstateret skimmelsvanpevækst i pudslaget på væggene og i etageadskillelsen, i vindueslysninger samt i gulvkonstruktionen i et enkelt

lokale. Endvidere er der begrænset skimmelsvampevækst i hulmuren. I den ikke-renoverede det af skolen er der enkelte steder spredt i konstruktionerne skimmelsvanpevækst, herunder i vindu-eslysninger samt muligvis i loftskonstruktionen. I den nye bygning er der konstateret skimmel-

svampevækst omkring skjulte tagnedløb samt muligvis i tagkonstruktionen. I rapporten anbefales

renovering og der gives forslag til en handleplan.

 

Embedslægeinstitutionen har endvidere telefonisk af skoleledelsen fået oplyst, at man på Skolens initiativ har afstået fra at anvende enkelte af skolens lokaler.

 

Af BST-raporten fremgår, at den er udformet på baggrund af gener og symptomer hos flere

lærere, der tillægges indeklimaforholdene på Skolen. Desuden skal en del forældre have givet ud-

tryk for, at deres børn var generet af dårligt indeklima. Det fremgår, at der er udført en spørge-

skemaundersøgelse blandt lærerne, der har vist en overhyppighed af almene symptomer og slim-

hindesymptomer hos personer, som hovedsagelig arbejder i bygninger med fladt tag. Talangivel-

ser er dog ikke anført i denne rapport.

 

Generelt vedrørende skimmelsvampe

Embedslægeinstitutionen kan oplyse, at skimmelsvampe er mikroskopiske organismer, der dan-

ner forskellige stoffer: mycotoksiner, flygtige organiske forbindelser og beta-glucan, samt at orga-nismerne spredes via sporer, der er meget modstandsdygtige over for forskellige påvirkninger

side 2

 

Skimmelsvamp findes overalt i det omgivende miljø og kan gro på næsten alle materialer, blot

vandindholdet er tilstrækkelig højt. Vækst af skimmelsvampe på byggematerialer skyldes langvarig opfugtning.

 

Erfaringsmæssigt er der en sammenhæng mellem længere tids ophold i bygninger med fugt og svampeskader og øget forekomst af såkaldt indeklimasyge, d.v.s. uspecifikke symptomer fra slim-hinder, kløe og irritation i øjne, næse og svælg, hudirritation og generelle symptomer som hoved-pine, træthed og koncentrationsbesvær.  Symptomerne kaldes uspecifikke, fordi de også fremkal-des af andre indeklimapåvirkninger og fordi de kan skyldes andre forhold, der ikke har relation til indeklimaet. Symptomerne kendes især fra voksne, men kan formentlig også forekomme hos børn, selvom de kan have vanskeligere ved at give udtryk for sådanne gener.

 

Flere undersøgelser har vist, at børn, der bor i fugtige boliger, har flere luftvejssymptomer i form af infektioner, hoste og hvæsende vejrtrækning/astma end andre børn. Svampesporer kan være årsag til allergi, der viser sig ved astma eller høsnue. Egentlig svampeallergi er dog relativt sjælden, men allergikere, der ofte har særlig følsomme luftveje, kan reagere tidligere end andre på et dårligt indeklima. Der synes at være stor individuel forskel på følsomhed over for fugt og svampepåvirkning.

 

Embedslægeinstitutionens vurdering og anbefaling

Som det fremgår af de byggetekniske rapporter, er der forskellige steder i Skolens bygninger er der konstateret aktuel eller tidligere fugtophobning samt i et vist omfang vækst af skimmelsvampe og det anbefales, at fugt- og svampeskaderne renoveres.

 

Embedslægeinstitutionen kan på baggrund af de mulige helbredsmæssige effekter af fugt- og svampeskader tilslutte sig, at der snarest foretages en renovering af bygningerne.

 

Indtil en sådan kan finde sted, anbefales at opretholde en god rengøringsstandard, sørge for grundig udluftning, samt mest muligt udeophold for eleverne.

 

Venlig hilsen

 

Kirsten Schmidt, ph.d.

embedslæge

 

Kopi til           Skoleledelsen, Fløng Skole

Teknisk forvaltning, Høje-Taastrup Kommune