Høje-Taastrup kommune

Kronologisk gennemgang af sagsbehandlingen vedrørende indeklimaproblemerne på Fløng skole.

 

Handlingsforløb:

 

Efterår 99 – primo maj 2000.

Ny lærer ”AA” bliver i stigende grad opmærksom på forskellige gener, der kan hidrøre fra et dårligt indeklima. Vi er ikke bekendt med at børn skulle mistrives i det eksisterende miljø.

 

Marts – april.

Vandværket og Günther Rantzau, ejendomsafdelingen, foretager fugtighedsmålinger i henholdsvis afd. A og B.

Disse målinger indikerer ikke egentlige problemer.

 

Primo maj.

På skolelederens opfordring fremkommer lærer ”AA” med en samlet skriftlig fremstilling over sit ‘sygdomsforløb’.

 

27. maj.

Sikkerhedsgruppen ved Fløng skole fremsender et brev til sikkerhedsudvalget. Heri anmoder vi om,

at skolerne tilmeldes BST-ordningen på baggrund af den verserende indeklimasag.

 

31. maj.

Skolelederen rådfører sig med Niels Jensen Storch, ejendomsafdelingen, om yderligere tiltag – det aftales, at vi får Bedriftssundhedstjenesten (BST) til at gennemføre en undersøgelse blandt skolens personale.

 

8. juni.

Personalet ved skolen får BST-skema udleveret til afdækning af evt. indeklimaubehag.

Dead-line for udfyldelse 14. juni.

 

14. juni.

Lærer ”AA” overdrager skolelederen et materiale fra forældrene, hvori der fra de forskellige forældre redegøres for, at deres børn har problemer med helbredet. ”AA” har forudgående på et forældremøde oplyst om, at hun slås med visse problemer af helbredsmæssig karakter, der kan stamme fra indeklimaet.

Af dette materiale fremgår det bl.a., at forældrene ønsker iværksat undersøgelser ved ‘eksperter’  i sommerferien.

 

15. juni.

Skolelederen modtager et brev fra 2.b’s forældre, der stiller krav om, at der ‘handles’. Brevet behandles i øvrigt på skolebestyrelsens augustmøde, hvor de initiativer, skolen har iværksat, bakkes op.

 

20. og 21 juni.

Møde på skolen med BST v. Claus Jensen, skolens ledelse, Per Vagn Hansen, skoleafsnittet og G. Rantzau.

Spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at der er en overhyppighed af luftvejsgener og slimhindereaktioner i afd. B (de flade tage) i forhold til afd. A (tage med hældning).

Det foranlediges, at områder, der er mistænkt for skimmelsvamp, undersøges nærmere med henblik på om specialfirma med ekspertise inden for skimmelsvampe skal inddrages.

 

22. juni.

Skolelederen svarer forældrene i 2.b, at ekspertbistand i fornødent omfang inddrages, og man vil afdække problemernes omfang og hvordan de kan løses.

26. juni.

BST’s undersøgelse foreligger og sendes til Per Vagn Hansen, Günther Rantzau, Bo Varming, sikkerhedsgruppen, og undertegnede.

BST finder, at der visse steder er problemer og basis for yderligere undersøgelser (ved ‘Østergaard Miljø’).

 

5. juli og dagene derefter..

‘Østergaard Miljø’ gennemfører en foreløbig undersøgelse af skimmelsvampeangreb på Fløng skole i udvalgte områder.

 

28. juli.

Rapport fra Østergaard Miljø foreligger med foreløbige undersøgelsesresultater.

Konklusion: ‘Der forekommer skimmelsvampangreb i bl.a. tagkonstruktioner…yderligere undersøgelser

skal til.

 

1. august.

Günther Rantzau fremkommer med ‘Forslag til handleplan’.

 

2. august.

Brev fra skolelederen til nu 3.b’s forældre, at denne klasse flytter lokale fra skoleårets start, og at der pågår yderligere undersøgelser.

 

3. august.

Skolens ledelse, sikkerhedsrepræsentanten, Alex Hilmar, Günther Rantzau, Tove Sanderbo og Katrine Andresen fra Østergaard Miljø afholder møde på skolen.

Dagsorden: Gennemgang af indeklimarapport – Aftale om akutte tiltag – Information, hvem gør hvad?

 

7. august.

Referat fra møde den 3. august fremsendes – det er besluttet:

1) undersøgelse, der omfatter hele skolen gennemføres.

2) der foretages øget udluftning af klasseværelser i hvert frikvarter.

3) Øget rengøring.

4) Forældre og ansatte informeres ved skolens ledelse om handlingsplan og akutte tiltag.

 

14. august.

Efter gensidig briefing om indholdet mellem skole, ejendomsafdeling og skoleforvaltning (v. Alex Hilmar) udsendes en orientering til afd. B’s forældre med ovenstående indhold.

At det ‘kun’ er afd. B, der underrettes, skyldes, at alle indikationer og affødte aftaler om rengøring indtil videre går alene på denne afdeling.

 

15. august.

Skolebestyrelsen modtager den eksisterende korrespondance i sagen.

Sagen behandles på mødet ultimo august og alle efterfølgende møder – 100% opbakning til de iværksatte initiativer frem til okt.-mødet.

 

 

18. august.

Prisoverslag over ny undersøgelse fremsendes.

 

25. august.

Sikkerhedsgruppen Fløng Skole ved Erik Engmann sender via områdechef Alex Hilmar skrivelse til Sikkerhedsudvalget for skoler og SFO’er, hvori der bl.a. gøres rede for det hidtidige sagsforløb.

 

 

30. august.

Møde afholdes på skolen med de involverede parter. Nærmere aftale om afvikling og vilkår for den store undersøgelse vendes.

 

September.

Brev ‘Til forældre i 4.b’ gives skolelederen. Brevet er ikke stilet til skolelederen, men adresseret fra klasserådet til forældrene. Brevet giver udtryk for, at flere børn har indeklima-symptomer, og man opstiller et spørgeskema til ‘intern’ brug blandt forældrene.

 

6. september.

Skolen modtager endelig lokale- og tidsplan for undersøgelsen

Det fremgår heraf, at undersøgelsen vil blive gennemført i dagene 18. – 20. september.

 

12. september.

Møde på skolen med de involverede parter om tidsplanen.

 

18. – 20. september.

Den store undersøgelse, der dækker hele skolen, ved Østergaard Miljø gennemføres.

 

21. september.

Skolen modtager e-mail fra Tove Sanderbo, at lokalerne 61 og 76 (2.b’s gamle lokale), hvor lofter delvis har været nedtaget i forbindelse med undersøgelsen, vil blive forskriftsmæssigt rengjort med damprensning. Lokale 61 kan efterfølgende anvendes hvis ønsket.

 

9. oktober.

Den endelige rapport fra Østergaard Miljø foreligger.

 

10. oktober.

Møde på skolen med Østergaard Miljø, Tove Sanderbo, Per Vagn Hansen, sikkerhedsgrp.rep. Bo Varming, serviceleder Henning Vinter og skolens ledelse.

Konklusion fra rapporten: Afd. med de flade tage (B) er skimmelsvampangrebet i store dele af tagkonstruktionen, afd. A (med taghældning) er angrebet flere steder, men i væsentlig mindre grad, den nyrenoverede bygning (bl.a. kontorgang) er skimmelsvampangrebet p.g.a. manglende udtørring efter brand.

Det aftales, at yderligere rengøring iværksættes, mekanisk ventilation øges. Ejendomsafdeling og skoleforvaltningen vil udarbejde handlingsplan til politisk vedtagelse.

 

10. oktober.

Viceinspektør Fritz Ole Jensenius modtager e-mail fra bekymrede forældre til barn i 0b. Fritz Ole

sender svar til de pågældende, at rapporten skal gennemgås, handleplan bliver fastlagt og informationsmøde vil blive afholdt.

 

12. oktober.

Oplæg til informationsskrivelse til forældrene tilsendes skolelederen fra Tove Sanderbo.

 

13. oktober.

Viceinspektør Fritz Ole Jensenius har en samtale med lærer ”BB”, der har luftvejsgener i forbindelse med sit arbejde i nr. 11 (afd. A). I lokalet er konstateret et mindre område med angreb af en særligt ubehagelig skimmelsvamp. Et notat om samtalen tilsendes Tove Sanderbo.

 

13. oktober.

Skolebestyrelsen informeres om initiativerne fra mødet 10. okt. og et ex. af rapporten tilsendes skolebestyrelsesformanden.

 

Uge 42  14.-22.okt.Efterårsferie

 

24. oktober.

Orientering tilsendes alle skolens forældre. De trufne beslutninger refereres. Det understreges, at møde for alle brugere vil blive afholdt, når handleplan foreligger.

 

25. oktober.

Der afholdes møde på skolen for alle ansatte. Østergaard Miljø gennemgår rapporten. Til stede er ligeledes Tove Sanderbo og Per Vagn Hansen.

 

26. oktober.

Det bekræftes fra Tove Sanderbo via e-mail, at ekstra rengøring over hele skolen er iværksat.

 

27. oktober.

Skolelederen aftaler med lærer ”BB” en flytning af 1.a (lok. 11 med den særligt ubehagelige svamp) til andet lokale

 

30. oktober.

Skolen modtager et meget bekymret brev fra forældre i denne klasse.

 

30. oktober.

Skolebestyrelsesmøde afholdes – skolebestyrelsen udtrykker ønske om, at en skolelægeudtalelse udsendes.

 

31. oktober.

Skolelægen briefes af sundhedsplejerskerne og undertegnede og forbereder et brev til forældrene.

Dette er ikke tidligere gennemført, da Østergaard Miljøs ekspertise også rækker til at ‘handle’ det sundhedsmæssige aspekt.

 

31. oktober.

1.a’s forældre orienteres om, at klassen flyttes pr. 1. nov.

Skolelederen får fra ejendomsafdelingen og skoleforvaltningen accept på, at rapporten må ‘offentliggøres’.

 

1. november .

Orientering til samtlige forældre om, at den endelige rapport er til alm. hjemlån for alle interesserede.

 

3. november.

Tove Sanderbo meddeler skolen, at teknisk rådgiver på renoveringen vil være John Egelund fra

Thorkild Laursens tegnestue. Foreløbig plan: Afd. A renoveres nu og frem til ca. 1. marts 2001, kontorgangen og 1.sal i sommerferien 2001 og afd. B og de øvrige bygninger med de flade tage efter en nærmere plan efter byrådsvedtagelse.

 

6. november.

Møde på skolen med John Egelund, Lene Dalvang, Østergaard Miljø, Tove Sanderbo, serviceleder Henning Vinter, og skolens ledelse om kommende renovering. Mødet afsluttes med en rundgang på skolen for John Egelund.

 

8. november.

Skolen modtager fra Tove Sanderbo en ‘restrapport’ fra Østergaard Miljø – heri fremgår resultaterne af undersøgelser foretaget i bl.a. stor idrætshal og gangareal i afd. A.   

 

9. november.

Skolebestyrelsen modtager brev fra skolelederen om, at skolelægen forventes at fremkomme med skrivelse til samtlige forældre i begyndelsen af den følgende uge.

 

 

9. november.

Skolen modtager notat fra Østergåård Miljø af 01.11. vedrørende supplerende undersøgelser af gang i afdeling A samt krybekælder under idrætshal.

 

13. november.

Skolelægens brev er færdigt og udsendes med det samme til samtlige forældre. Konklusion: Følgevirkninger af skimmelsvampe-indeklima er meget usikkert, alt, der kan gøres, er sat i gang fra kommunens/skolens side. Tilfreds med, at handlingsplan for renovering er på vej.

 

13. november.

Notatet fra Østergaard Miljø nævnt under 9. november udsendes til: JE, JA, VA, VI sundhedsplejerskerne og skolebestyrelsesformand Steen Jørgensen.

 

16. november.

Redegørelse fra undertegnede med div. korrespondance fremsendes til borgmester Anders Bak, direktør Liselotte Frederiksen og områdechef Alex Hilmar.

 

22. november.

Møde mellem John Egelund, Tove Sanderbo og skolens ledelse om plan for renovering af afd.A.

 

22. november.

Orientering fra skolelederen til forældre i afd. A (0a, 1a, 2a og 3a) om 1. etape af renovering.

 

23. november.

Brev modtages fra Günther Rantzau skolen til orientering, at man vil indkalde de forskellige parter, der har forestået renoveringen af den brændte del af skolen. Mødet skal afholdes d. 4. dec.

 

27. november.

Embedslægen fremkommer med en skriftlig udtalelse om indeklimaproblemerne.

Denne sendes med et følgebrev fra skolelederen til samtlige forældre, og sendes ligeledes i kopi til forvaltningen ved Alex Hilmar.

Det fremgår af følgebrevet (efter aftale med Alex Hilmar), at orienteringsmødet for alle ‘brugere’ først afholdes, når forventet byrådsbeslutning foreligger: dvs. medio januar.

 

27. november.

Skolebestyrelsesmøde. Skolebestyrelsen er mildest talt ikke tilfreds med, at det forventede møde i dec. skal vente til medio januar trods skolelederens understregning af, at det er vigtigt at have en truffen byrådsbeslutning at opstille handle- og tidsplan efter.

Man ønsker at indkalde til sit ‘eget’ møde.

 

29. november.

Skolelederen modtager brev fra forældre til barn i 1.b, at de indtil videre holder deres søn hjemme, da han lider af astma, og det ikke kan udelukkes, at det har sammenhæng med indeklimaet på skolen.

 

29. november.

Åbent brev til borgmesteren fra klasserådsrepræsentanter i 7 klasser offentliggøres i Hedehusene Avis.

 

29. november.

Områdechef Alex Hilmar får fra skolelederen tilsendt kronologisk oversigt over hele sagsforløbet.

 

30. november.

Skolebestyrelsen sender indbydelse til alle forældre og øvrige brugere af skolen til et

Informationsmøde, torsdag den 14. december kl. 19.15 i festsalen.

Til stede vil bl.a. være en embedslæge, en repræsentant fra Østergaard Miljø og formand for Undervisnings- og Kulturudvalget Svend-Erik Hermansen.

 

1.december.

Brev fra skoleledelsen til skolebestyrelsen om “det åbne brev”. Ligeledes får de tilsendt den kronologiske oversigt over sagsforløbet af 29.11.00.

Skolebestyrelsesformanden får ligeledes:

1) “Det åbne brev”

2) Brev vedr. elev i 1.b.

 

1.december.

Skolelederen modtager e-mail fra områdeleder Alex Hilmar, som efter samråd med S.E.Hermansen udtrykker: at skolen har handlet fuldt tilfredsstillende.

 

1. december.

Skolelederen sender e-mail til områdechef Alex Hilmar med ønske om en offentlig reaktion på det åbne brev.

Kopi af brev til skolebestyrelsen medsendes.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.