Skolens historie side 13

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
Degnens brev til amtmanden, “oversat” linje for linje:

 

Høj Ædle og Velbaarne Hr. Etats-Raadog Amptmand over Roeschilde Ampt!I Anledning af Hr. Amptmandens Brev grundet paa Kongl. AllernaadigsteForordning om Degne boliger og Skolestuer ved samme at indrette,da veed jeg ingen Platz ved min, saakaldte Degne bolig, som vel har haftNafn ad en Degnebolig, men er ikke af den beskaffenhed, som vor Aller-naadigste Konges Lov og Forordning tillade og tilligger een Degn. Thimin Degne bolig i alt bestaar ikke af merre end 6 meget slette fage Huus,hvor af de 3 ere til min stue, de 2 til kiøken og et til at have lidt victua-lier udi, de andre Huuse, som ligger digt ved Strædet, hvilke ere for miggandske umistelige, for min Tiende der udi at bruge1), hvor af jeg maaesvare den forelagede aarlige Pension til Roeschilde Latine Skole, saa vel somandre Udgifter, af same Huuse maae jeg aarlig give 1 Slettedaler i Huus-leje, og 1 Mark til Høstedags penge til Rector i bemeldte Skole, hvilken Huus-leje falde mig meget besværligt og tungt, thi jeg veed ingen Degn i detteHerred, som jo har sin Degne bolig fri for Huusleje, uden jeg2). og er der ikke saa megen Jord til min, den saakaldte Degne bolig, hvorpaa kunde sætteseen ret Kaal, men paa de same Huuses Grund, som jeg maa give Huuslejeaf, kand blive beqvem Platz til Skole, naar den dertil bliver indrettet,men Kaal-hauge til Skolen veed jeg ingen Stæd til, uden den blivertaget fra et Huus, Magistraten tilhørende3), som ligger digt op til Skoleplatzenmegen beqvem. I Consideration4) af dette beder og haaber jeg underdanigstaf Hr. Amptmanden, at han hielper mig betrængte til rette, at jeg maatteblive befriet fra den Huus-leje, hvilket nok kunde været bragt tilveje før, om jeg hafde haft nogen assistance, men som Kongl. Allernaa-digste Forordning assisterer, saa haaber jeg Underdanigst, at hr. Amptmanden, som én From, Mild og Naadig Herre i alle Ting, saa og i dette, agiterer formig, at denne Byrde bliver for mig lindret og lettet, same Byrde er mitfattige Brød sandelig til én stor besværing.Hvad mit Tiende angaar, da faar jeg noget i Neger og noget iSkieppe5), men ej efter Præstens tall, og den Tiende, som jeg faar, maajeg nøjes med, hvordan Bonden vil kende mig den, dog ligesom de ere,saa gjør de og til. Jeg vil bede af Gud, at hand lader ald Guddomme-lig Velsignelse baade trivelig og ærrig, hvile paa Hr. Amptmanden og gand-ske Familie, hvilket trohiertig tilynskes Høl Ædle og VelbaarneHerre af

Deres Underdanigste tienerFløng d. 11. Martz                                                                   og trohiertige forbeder1739                                                                                     Niels HansenDegn i Fløng

side 13
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.