Skolens historie side 5

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
1739, 23.jan, 320  Fr. om Skoler i Dmk 1:2 §.Fr. Om Skolerne paa Landet i Danmark,og hvad Degnene og Skoleholderne derfor maae nyde.Cancel. p. 4. Forandret ved PL. 29 Apr. 1740 (*) Gr. Da ungdommen, helst af den gemeene1) Almue, hidtil ei overalt har haft Lejlighed nok vedbørlig2) at oplæ-res i sin Christendoms Grund samt i Læsen, Skriven og Regnen, og derover tildeels i saadan ynkelig Uviden-hed er opvoxet, at de hverken i det Aandelige eller Legem-lige vide at befordre deres eget Beste; Saa vil Kongen efter Kong Frid. IV Eksempel3) lade danske Skoler overalt paa en bestandig Fod saaledes indrette, at alle, endog de fattigste Børn, overalt paa Landet kan tilstrækkelig un-dervises om Troens Grund samt Salighedens Vei, Or-den og Midler efter Guds Ord den evangeliske Kir-kes sande i Børnelærdommen kortelig forfattede Lære, saa og i at læse, skrive og regne, som saadanne Viden-skaber, der ere alle, af hvad Stand og Vilkaar de end ere, nyttige og fornødne; Til hvilken Ende Stiftamtmænde-ne og Bisperne, saasnart mueligt, skal besørge saadanne Skolers Indrettelse, hvor de behøves og det ei er gan-ske ugørligt, paa følgende Maade:             1.) Alle Degne i Danmark skal efterdags (isteden for den ugentlige Underretning i Børnelærdommen4) efter 2 – 15 – 2) efter Bispens Anordning og Præstens Anviisning, under Embeds Fortabelse5), Sommer og Vin-ter holde ordentlig dansk Skole og Undervise Ungdom-men flittig i Christendom, Læsen, Skriven og Regnen, og ellers i alle Maader forholde sig efter Skoleholdernes Instruktion.     2.) Bisperne skal strax erkyndige6) sig om alle i deres Stift værende Degne, om de til Skole-hold i alle Stykker ere beqvemme7). Findes nogen Degn

dertil

 

(*) Cfr. Reser. 16 Nov. 1770 og 3 Nov. 1783.

side 5
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.