Skolens historie side 7

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
                     Fr. om Skoler i Dmk 2:3§  321  1739 23 jan.dertil ubeqvem, men ellers forsvarlig forestaaer sit Em-bede, maae han efter 2 – 15 -12 lade Skolen forsy-ne med en Substitut1), som Provsten og Sognepræsten efter foregaaende Examen dertil finde dygtig; Men be-qvemmer han sig ei dertil2) strax efter Provstens og Præs-tens Tilsigelse, eller foruden sin Uduelighed til Skolehold forsømmer sit Embede i Kirken, eller fører et forargeligt Levnet med Drukkenskab, Sværgen, Banden og anden Ugudelighed, da bør saadan en for Menigheden forarge-lig og Guds Kirke beskiemmelig3) Degn strax af Bispen fra Skolehold efter Præstens Klage og Provstens Erklæring removeres4), og paa hans Bekostning en anden dygtig Sko-leholder af Vedkommende strax antages, da Bispen imid-lertid lader Degnen ordentlig tiltale, og ved lovlig Om-gang dømme fra sit Degnekald. Og bør alle Provster og Sognepræster paa deres Samvittighed og uden nogen For-skaansel give Bisperne Degnenes Brøst5) under deres Hæn-der6) tilkiende under 20 Rdlrs Straf til Skole-Kassen7); om de det forsømme, og Degnenes Uduelighed eller forarge-lige Levnet siden skulde opdages, hvormed Stiftamtmæn-dene og Bisperne bør have nøie Indseende.                     3.) Paa det Degnenes Skoler i Fremtiden vel kan vorde for-synede, maae ingen herefter nyde enten Patronens8) Kalds-Brev eller Bispens Collats9) til Degnekald, som ikke til-forn10) har tient ved latinske eller danske Skoler som Hører11)eller Skoleholder, og derved beviist sig at have de Qva-liteter og Videnskaber, som til en god Skoleholder udkræ-ves og siden opregnes; Og ihvorvel Kongen gierne seer, at Degnekaldene efter 2 – 15 – 1 med skikkelige og dertil duelige Studentere forsynes, og derfor vil have samme foredragne12) for alle Ustuderede, der ellers kunde have de til Degne-Embedet fornødne Videnskaber og li-gesaa gode Testimonia13); Saa bør dog Menigheden ei be-byrdes med nogen uduelig eller til Skolehold utienlig   III Deel                                 X                                Degn,
side 7
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.