Historie

Lidt om skolens historie

 

Fløng skole blev oprettet i 1742 på initiativ af sognepræsten pastor Albert Schytte. Den første lærer blev stedets degn, Niels Hansen, som boede i degneboligen lige ved kirken, hvor der nu er parkeringsplads. Inden skolen startede, blev der bygget en skolestue til huset.

Senere skete der tilføjelser og ændringer. I 1840 får lærer Søren Peter Olsen opført et nyt stuehus, der som forgængerne lå nærmest kirkegårdsmuren, mens skolestuen og udhus og stald lå ca. der, hvor den senere hovedskole (nu Sognets Hus) blev bygget i 1898.

Den sidste lærer, der boede og virkede i den gamle skole, var Christian Ferdinand Lynge, lærer fra 1876 til 1903. Vi har to billeder med ham og elever foran den gamle skole, det ældste fra ca.1878-79, det yngre fra ca. 1888-89.

 

1879

 

1888

 

 

Mens byggeriet af den nye hovedskole stod på, havde man lejet sig ind i “Doktorhuset” (også kaldet “Lindebo”), det røde hus Fløng Byvej 2, som oprindelig blev bygget af den navnkundige doktor Müllerts.

I 1898 kunne Lynge så flytte ind dels i den nye bolig i nordenden og dels i skolestuen i sydenden. Fra hans sidste år, 1903, har vi et billede med ham, hans kone og eleverne foran døren til skolestuen.

ca1903

På det tidspunkt var der faktisk skole endnu et sted i Fløng, nemlig en privat pogeskole for de yngste elever. Med den hænger det sådan sammen:

En meget elsket lærer, Johan Frederik Robertson, som virkede fra 1816 til 1837 døde pludseligt som 50 årrig. Sognet samlede ind til et hus til hans enke og tre mindreårige drenge (de to faldt siden i treårskrigen 1848-50).

Dette hus hed naturligt siden “Robertsons Hus”. Eft

er enkens død blev der i 1885 indrettet omtalte pogeskole i en del af huset, og som sådan fungerede det til den nye forskole stod færdig i 1909.

Caroline Jensen (1885-1917) var både først og sidste lærer i Robertsons Hus, og da den nye forskole var færdig, blev hun den

første kommunale forskolelærerinde. Et billede fra ca. 1890 viser Caroline Jensen en vinterdag med en mængde elever foran formentlig pogeskolen.

1890

 

I 1970 blev Robertsons Hus nedrevet (se billede).

roberts

 

 

Liste over lærere, vikarer, bh.klasseledere og assistenter, når man vel at mærke kun tager dem med, der enten har været fastansat, eller har virket i mindst et år, eller som lige er begyndt. (Se liste)

 

lundberg

 

 

4kl1939

 

1739

I 1739 udstedte kongen, Christian den 6., en forordning om, at der overalt i landet skulle oprettes skoler hvor en sådan ikke fandtes. Den stedlige degn skulle så også ansættes som lærer – hvis han ikke var helt uduelig. Skolen skulle være enten i en af degnens stuer, som skulle nyindrettes, i en tilbygning til degneboligen eller i et helt nyt hus.

På baggrund af denne forordning blev der holdt syn på degneboligerne, for at det kunne besluttes, hvad der skulle foretages. Efter det syn, som foregik i Fløng, skrev både degnen, Niels Hansen, og præsten, magister Schytte, til amtmanden for at forklare, hvor umulige forholdene var i og omkring degneboligen.

Den kongelige forordning og disse to breve med tilhørende ”oversættelse” og forklaringer er udgivet i et lille hæfte (ved Fritz Ole Jensenius), som også kan ses på denne hjemmeside.

Du skal blot klikke på: Sådan begyndte det.