Skolens historie side 11

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
                     Fr.  om Skoler i Dmk 6:9§.                   323  1739                                                                                         23 jan. nets Midler (helst paa de Steder, hvor deres Indkom-ster hidindtil have været ringe, eller med Pensioner til de latinske Skoler1) ere bebyrdede); saa skal hver Degn aarlig af den almindelige Skole-Kasse betales 6 Rdlr i 2de Terminer2), hver gang 3 Rdlr; og i øvrigt skal alle Degnene fra denne Frs Dato  af nyde deres Indkomster, helst Degnetraven3) efter 2 – 15 -10, og hvor de det hidindtil ei have nydt, skal Amtmanden dem uden Pro-ces og Vidtløftighed dertil efterdags forhielpe, og skal Pro-prietairen svare for sin Bonde4), saafremt han efter Deg-nens Besværing ikke tilholder ham at betale Degnetraven i rette Tid efter Loven (See Fr. 11 Maj. 1775 83 § 2), Bønderne i Degne-Skolens District skal levere Degnen til Skolens Fornødenhed 20 til 25 Bønderlæs Tørv eller Brænde i Proportion, og hvor ingen Græs eller Avling er lagt til Degneboligen, give ham Græs-ning og Foder til 2de Kiør, eller, om han ei holder Skole for hele Sognet, for een Koe og et Par Faar alt paa den Måde, som om Skoleholdere bliver anordnet.(See Fr. 23 Nov. 1783. 19§).                7.) Derimod skal Degnen undervise alle Børn i hans Skoles District, fattige og rige, uden videre Skole-Løn eller Betaling af Børnene, end den, som alle Skoleholdere bliver til-ladt , under 4 Rdlrs Straf5) for hvert Barn, som han vægrer sig i Skolen at antage, naar det ham af Præsten befales.           8.) Men som Degnene i vidtløftige6) Sog-ne umuelig kan bestride Ungdommens Information over hele Sognet; saa skal foruden Degnene overalt beskikkes saa mange Skoleholdere og indrettes saa mange Skoler, som Stiftamtmanden og Bispen i hvert Stift efter nøie Undersøgning finder nødigt og giørligt og af Kongen efter deres Forslag approberes7).       9.) Hvor det er giør-ligt, at Almuen kan søge et Skolehus, der skal et Sko-lehus for Skolemesteren bygges, saaledes som siden be-                                             X 2                             fales
(*) Cfr. Reser. 11 Cept. 1739
side 11
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.