Skolens historie side 9

 

til indholdsfortegnelsen
til forrige side
1739. 23 jan.  322     Fr. om Skoler i Dmk  3:6 §Degn fordi han er Student; Men gudfrygtige, be-qvemme og vel øvede men ustuderede Personer maae og skal foredrages Studerende, som ingen gode og tilstrække-lige Testimonia vitæ fremvise og ikke til Skolehold ere ligesaa beqvemme; Men om en skikkelig Student 3 Aar vel har forrettet Skoleholder-Embede, og derfor kan fremvise gode Skudsmaal, skal han frem for alle andre til Degnekald Befordres, om han det forlanger.1)            4.) Enhver Degn skal tage imod Ungdommen, enten af sit hele Sogn, om Bispen finder det giørligt, eller af saa mange Byer og Gaarde, som hans Skole efter Stift-amtmandens og Bispens Foranstaltning nu tillægges, og dem saaledes og i den Tid informere, som ham foreskri-ves.            5.) Da der paa mange Steder, uagtet 2 – 15 – 9, ingen Degneboliger findes indrettede, det og er at befrygte, at de fleste Degneboliger ei saaledes ere bygte, at deri kan blive Rum nok til en aparte2) og tilstræk-kelig Skolestue, hvor den kan behøves; Saa skal Stift-amtmændene og Bisperne, hver i sit Stift, nu ved Sko-lernes Inddeling og Indretning med Flid paadrive, og Amtmændene, hver i sit Amt, uden Ophold foranstalte ogderover alvorlig holde, at L. 2 – 15 – 9 af Vedkom-mende uden nogen Indvending efterleves, og Degnebo-liger, hvor ingen ere, strax bygges paa et til Skolehold beqvemt Sted saaledes, som siden om Skolehusene befa-les, saa og at de gamle Degneboliger, som det efter Prov-stens og Præstens Skiøn behøve, med 2, 3 & 4 nye Fag3) paa samme Maade forøges, paa det der en beqvem Skolestue kan indrettes, hvilket sidste skal bekostes ligesomandre til Skolen fornødne nye Bygninger.                6.) Paa det Degnene for dette deres Arbeide ved Skolehold, som dog er deres Embede meest anstændigt og mange af dem allerede frivillig og uden sær Tillæg sig have paataget4), kan nyde noget vist aarlig, og altsaa have de fornødne Lev-                                                                                 nets-
side 9
forklaringer til denne side
til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.